Cesja wierzytelności


1. Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja (przelew, sprzedaż, zbycie) wierzytelności  to umowa cywilnoprawna przenosząca prawo wierzytelności z pierwotnego wierzyciela na osobę trzecią, czyli umowa dokonująca zmiany wierzyciela. Zmiana taka, poza kilkoma wyjątkami, może się odbyć bez zgody dłużnika.

 

2. Jakie wierzytelności można sprzedać?

Większość wierzytelności można sprzedawać bez ograniczeń. Zwłaszcza te, wynikające z transakcji sprzedaży w obrocie gospodarczym. Także wierzytelności przedawnione mogą być przedmiotem sprzedaży.

 

3. Jakich wierzytelności nie można sprzedać?

Nie można dokonać cesji wierzytelności, jeżeli byłoby to sprzeczne z ustawą, zastrzeżeniem zakazu zbycia w umowie lub właściwością zobowiązania. Jeśli masz wątpliwości co do możliwości zbycia swojej wierzytelności – zapytaj naszego prawnika.

Ustawowe zakazy zbywania wierzytelności to:

  • prawo do wynagrodzenia za pracę,
  • prawo dożywocia,
  • odszkodowanie za szkodę na osobie,
  • prawo odkupu, 
  • prawo pierwokupu,
  • prawa wynikające z uczestniczenia w spółce.

 

4. Jakie dokumenty są konieczne?

Zgodnie z przepisami prawa, przy wierzytelnościach stwierdzonych pismem ich przelew powinien być dokonany w takiej samej formie, czyli w ramach umowy pisemnej. Do zbycia wierzytelności konieczna jest umowa ściśle określająca wierzytelność, a także dokumenty stwierdzające jej istnienie.
W szczególnych wypadkach, np. przelewu wierzytelności z przeniesieniem hipoteki, przeniesieniem zastawu rejestrowego, czy wierzytelności potwierdzonych tytułem wykonanwczym konieczne są dodatkowe czynności. Jeśli masz wątpliwości – zapytaj prawnika.

 

5. Obowiązki kupującego i sprzedającego

Na  kupującym  wierzytelność ciąży obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilono-prawnej (PCC).  Zalecane jest także poinformowanie dłużnika o dokonaniu przelewu wierzytelności. W przypadku braku powiadomienia dłużnika o zawarciu cesji, ten nadal może dokonywać płatności na konto pierwotnego wierzyciela.

 

6. Wzór umowy cesji wierzytelności.

Przykładowy wzoru umowy cesji możesz pobrać tutaj.  Pamiętaj, aby go właściwie doredagować.

 

 

7. Masz wątpliwości?

Zbycie wierzytelności jest prostym procesem, jednak, jeśli z jakiś powodów masz wątpliwości, możesz się poradzić.