Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla dłużnika, którego dług opublikowano na portalu niezaplacone.info.

 1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wierzyciel publikujący dług na portalu niezaplacone.info. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, a także bezpośrednio z Administratorem.
 2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu sprzedaży wierzytelności.
 3. Kategorie danych. Administrator gromadzi następujące kategorie danych osobowych: identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej.
 4. Odbiorcy. W powyższym celu Administrator powierza Państwa dane osobowe do odbiorcy jakim jest operator portalu niezaplacone.info – EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22.
 5. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
 6. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu albo przedawnienia roszczeń.
 7. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, jest możliwość dochodzenia roszczenia przez jego sprzedaż.
 8. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych - jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
 9. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 10. Skarga. W przypadku jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Źródło danych. Administrator może gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe (kontaktowe, identyfikacyjne, dotyczące sytuacji finansowo – majątkowej) również w sposób inny niż od Państwa, w szczególności z rejestrów publicznie dostępnych, takich jak KRS i CEIDG.
 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na warunkach Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku – dla Klientów (wierzycieli) niezaplacone.info.

 1. Administrator. Administratorem Państwa danych osobowych jest EULEO G. Grzesiak spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z pod adresem e-mail: rodo@euleo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Cele i podstawy prawne. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu, w celu ewentualnego dochodzenia roszczenia albo obrony, zapobiegania oszustwom i zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów, w celach administracyjnych spółek z grupy Euleo, w celach marketingowych kanałem tradycyjnym przez czas trwania łączącej nas relacji,
  • art. 6 ust. 1 lit. c. RODO, w celu realizacji obowiązków podatkowych, bilansowych wynikających przepisów,
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgody, w celu marketingu i promocji swoich usług, przy wykorzystaniu kanału komunikacji objętego Państwa zgodą.
  • W celu wykonania umowy Administrator przetwarza również dane osobowe osób zatrudnionych u Klienta przeznaczonych do kontaktu/wykonania umowy, podstawą prawną legalizującą takie przetwarzanie jest stosunek prawny łączący tę osobę z Klientem Administratora.
 3. Odbiorcy. Administrator może powierzyć Państwa dane odbiorcom występującym w roli podmiotu przetwarzającego, takim jak dostawcy usług IT albo udostępnić dane odbiorcom mającym status odrębnego administratora, mogą to być inni radcy prawni, adwokaci, notariusze, biegli rewidenci, rzecznicy patentowi i inni przedstawiciele zawodów regulowanych lub zawodów zaufania publicznego, których cele i sposoby przetwarzania określone są w prawie powszechnym. Zgodnie z motywem 48 RODO, dla wewnętrznych celów administracyjnych dane mogą być udostępnione spółkom z grupy Euleo.
 4. Przekazanie do państwa trzeciego. W przypadku przekazania Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy nastąpi to wyłącznie na podstawie legalnej przesłanki takiej jak np. umowa zawarta z odbiorcą w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej.
 5. Okres przechowywania. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu znajdującego legalną podstawę. W przypadku przetwarzania:
  • na podstawie niezbędności do wykonania umowy – do czasu wykonania umowy,
  • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, przedawnienia roszczeń, albo wygaśnięcia innego prawnie uzasadnionego interesu,
  • na podstawie obowiązków wynikających z przepisów – przez czas wskazany w tych przepisach,
  • na podstawie zgody – do czasu wycofania zgody.
 6. Prawnie uzasadniony interes. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora, jest możliwość obrony i dochodzenia roszczeń, zapobieganie oszustwom i zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów, cele administracyjne spółek z grupy Euleo.
 7. Prawa osoby. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do ich przeniesienia – jednak nie w każdym przypadku Administrator będzie mógł zrealizować generalnie przyznane uprawnienia, ponieważ ich realizacja zależy od zaistnienia szczegółowych warunków, opisanych w art. 15 – 20 RODO.
 8. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celu opartym na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności.
 9. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać przesyłając oświadczenie na adres: bok@euleo.pl
 10. Skarga. W przypadku jeśli uważacie Państwo, że Administrator przetwarzając dane osobowe narusza prawo, przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych. Podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
 12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W powyższych celach Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.