Polityka prywatności


Bezpieczeństwo korzystania z serwisu NIEZAPLACONE.INFO oraz zaufanie użytkowników jest dla nas szczególnie ważne. Nowoczesny, bezpieczny hosting z wykorzystaniem profesjonalnych serwerów, dbałość o aktualizację i wprowadzanie najnowszych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń serwerów jest gwarantem bezpieczeństwa danych. Nasze serwery spełniają wszystkie wymogi stawiane przez instytucje rządowe.

NIEZAPLACONE.INFO zapewnia najwyższe standardy ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z polskim prawem oraz wewnętrznymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych. Systemy informatyczne oraz tradycyjne, które przechowują dane osobowe, są chronione odpowiednimi środkami technicznymi.

Zapewniamy Użytkownikom poufność w zakresie wszelkich przekazywanych informacji. Informacje te mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez podwykonawców z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), zgodnie z charakterem naszej działalności i zawsze za Państwa wiedzą i zgodą.

Kopie bezpieczeństwa – dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych, codziennie wykonujemy kopie bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerze.

Logowanie do systemu – login i hasło są nadawane przy rejestracji do systemu i nikt oprócz Państwa nie posiada hasła do Państwa konta, co za tym idzie – nasi pracownicy nie mają dostępu do Państwa kont.

 

Jakie dane gromadzimy

 • W trakcie rejestracji gromadzimy podstawowe dane dotyczące podmiotu gospodarczego, który użytkownik reprezentuje: Nazwę firmy, jej dane rejestrowe, tj. numer NIP, adres rejestracji/wykonywania działalności.
 • Dodatkowo pobieramy niezbędne do pracy dane dotyczące użytkownika firmowego, takie jak: imię, nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail. Każdy użytkownik musi zaakceptować regulamin serwisu.

 

Użytkowanie systemu

 • W trakcie użytkowania systemu przechowujemy następujące dane:
  • Dane dłużników tj.:
   • w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: dane rejestrowe podmiotów: nazwa, adresy wykonywania działalności gospodarczej, NIP, oraz wartości i daty powstania, a także daty wymagalności wierzytelności,
   • w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, zawarte w zleceniach informacje o wysokości zadłużenia, w tym daty powstania, terminy płatności, wysokość zadłużenia a także dane pozwalające zidentyfikować dłużnika, tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL. 
  • W systemie są przechowywane także informacje o rodzaju dokonywanych czynności przez konkretnego użytkownika, czasie wykonania czynności w systemie, a zwłaszcza: ogłoszenia sprzedaży wierzytelności,  propozycje złożone przez kupujących, sprzeciwy złożone przez dłużników.

  • Chronimy dane firmowe i dane osobowe użytkowników. Nasi pracownicy mają dostęp tylko do niezbędnych danych pozwalających zrealizować usługę: w tym dane pozwalające na kontakt z wystawcą wierzytelności.

 • Wprowadziliśmy środki zabezpieczenia zaprojektowane w celu ochrony informacji osobowych dostarczanych przez użytkowników zgodnie ze standardami stosowanymi w branży. Dane firmowe oraz dane osobowe użytkowników udostępniamy stronom trzecim wyłącznie:
  • za zgodą użytkowników i jeśli jest to niezbędne do wypełnienia zlecenia,
  • aby zapewnić użytkownikom funkcje i funkcjonalność systemu,
  • kiedy uważamy, że jest to uzasadnione i konieczne w przypadku wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej.
 • Inni użytkownicy systemu nie widzą kto jest użytkownikiem systemu, jaka firma go użytkuje, jakie składa zlecenia. 
 • Ze względów bezpieczeństwa, oferty, które nie są widoczne publicznie (przestały być udostępniane na sprzedaż) pozostają w bazie serwisu przez okres minimum 5 lat od daty archiwizacji.

 

Pliki cookies

W celu gromadzenia informacji korzystamy z plików cookies i podobnych technologii. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie porcje informacji zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika. W ramach serwisu Niezaplacone.infostosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Pliki sesyjne mają charakter tymczasowy i są przechowywane w urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia sesji (wylogowania, opuszczenia strony bądź zamknięcia przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies są przechowywane w urządzeniu użytkownika przez określony czas, bądź do momentu usunięcia przez Użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i zablokować pobieranie tych plików z naszego serwisu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach serwisu Niezaplacone.info.

Należy pamiętać, że cały czas staramy się usprawniać i ulepszać świadczone przez nas usługi, a także wprowadzać nowe. Wiąże się to także z możliwością gromadzenia informacji na nowe sposoby, bądź poszerzenia zakresu informacji. Staramy się na bieżąco uaktualniać politykę prywatności, by wszelkie zmiany w systemie odnajdywały odzwierciedlenie niezwłocznie w polityce prywatności.

 

Informacje o komputerze i urządzeniu mobilnym

Do celów statystycznych zbieramy informacje o ruchu generowanym przez serwis, rodzaju urządzeń, czasie użycia serwisu na poszczególnych urządzeniach i platformach systemowych, etc.

 

Bezpieczeństwo

Aby odpowiednio chronić zawarte informacje w systemie zalecamy, przy tworzeniu hasła do systemu, by tworzyć je maksymalnie trudne do odgadnięcia. Pamiętaj, to Ty bezpośrednio odpowiadasz za dostęp do konta poprzez Twój osobisty login i hasło. Wprowadziliśmy minimalne zalecenia dotyczące hasła, które musi się składać z co najmniej 6 znaków, jednakże zalecamy tworzenia haseł o maksymalnie możliwym poziomie trudności, ze znakami alfanumerycznymi, dużymi i małymi literami oraz znakami specjalnymi.