O giełdzie


Publikowanie długów na giełdzie wierzytelności w celu ich zbycia nie narusza przepisów obowiązującego prawa. 

Giełda  wierzytelności NIEZAPLACONE.INFO została  pomyślana i stworzona jako darmowa platforma obrotu wierzytelnościami oraz miejsce weryfikacji kontrahentów. Giełda przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od ich rozmiarów, poszukujących darmowych, ale skutecznych narzędzi wspomagających zarządzanie ryzkiem kredytowym oraz wierzytelnościami.  

Użytkownikami giełdy długów są także profesjonaliści z branży windykacyjnej tj. firmy windykacyjne, kancelarie prawne, wywiadownie gospodarcze, firmy obrotu wierzytelnościami,  które mogą ją użytkować na takich samych zasadach, jak pozostali przedsiębiorcy. Nikomu nie stawiamy barier i ograniczeń.

Korzystanie z NIEZAPLACONE.INFO wspiera zarządzanie należnościami w firmie poprzez:

W odróżnieniu od wielu  platform sprzedaży wierzytelności, korzystanie z giełdy NIEZAPLACONE.INFO nie wiąże się z jakimikolwiek opłatami, zarówno dzisiaj jak i w przyszłości. W swych założeniach giełda jest darmowa. Nie pobieramy żadnych opłat za wystawienie czy zdjęcie długu z giełdy. Nie obciążamy prowizją za sprzedaż długu. Darmowe są  także  powiadomienia do dłużnika o wystawieniu długu na sprzedaż, wysyłane kanałami e-mail i SMS. Na naszej giełdzie mogą być umieszczane wszystkie istniejące, bezsporne i udokumentowane wierzytelności, także te przedawnione.

NIEZAPLACONE.INFO zapewnia i gwarantuje całkowitą anonimowość zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Komunikacja między stronami transakcji odbywa się poprzez wewnętrzny system mailowy.

 


 

 

Sprzedaż niewymagalnych wierzytelności w celu poprawy płynności finansowej

Zobowiązania niewymagalne działających firm osiągają ceny zbliżone do ich wartości nominalnej. Realizując jednorazowe transakcje  sprzedaży o znacznej wartości jednostkowej, z długim terminem płatności Twoja firma, jeśli nie posiada znacznego kapitału, musi liczyć się z zachwianiem wskaźników płynności finansowej. Sprzedaż takiej wierzytelności  pomniejsza nieznacznie marżę, ale pozwala szybko odzyskać zamrożone środki finansowe, niezbędne do funkcjonowania firmy. Na takich  zasadach oparta jest idea faktoringu.

 

 

Sprzedaż wymagalnych długów w celu odzyskania części „zamrożonych” środków

Jeśli dłużnik nie zapłacił Ci pomimo składanych obietnic, warto rozważyć sprzedaż wierzytelności. Jest wiele podmiotów zainteresowanych zobowiązaniami Twojego dłużnika, a zwłaszcza jego odbiorcy, firmy windykacyjne, fundusze inwestujące w długi.

 

 

Sprzedaż złych długów w celu oczyszczenia bilansu

Warto poprzez sprzedaż długów pozbywać się z bilansu firmy nawet „za grosze” wierzytelności trudnych i straconych, do których zaliczamy długi:

  • przedawnione (upłynął termin ich egzekwowania),
  • nieściągalne (po bezskutecznej egzekucji),
  • nierokujące na spłatę (proces ich odzyskiwania trwa bezskutecznie od kilku lat),
  • drobne (ich dochodzenie na drodze sądowej jest nieopłacalne).

Ich sprzedaż umożliwia całkowite rozwiązanie problemu „złych należności” oraz nierzetelnych kontrahentów. Czyszczenie bilansu niesie szereg korzyści dla przedsiębiorców. Są to m.in.:

  • poprawa wizerunku bilansowego firmy;
  • rozwiązanie zaległych spraw dotyczących nierzetelnych kontrahentów, nieuregulowanych płatności oraz zamknięcie kont analitycznych;
  • zmniejszenie zobowiązań podatkowych – trudne należności zostaną wliczone w koszty uzyskania przychodu, bez konieczności uzyskiwania tytułu wykonawczego i decyzji o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Koszt uzyskania przychodu stanowi  nominalna wartość sprzedanego długu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o przychód uzyskany ze sprzedaży.
  • pokazanie w bilansie rzeczywistego stanu finansowego przedsiębiorstwa.

 

 

Zakup długów w celu dokonania jego potrącenia z własnym zobowiązaniem wobec kontrahenta/dłużnika 

Zawsze możesz płacić mniej za zakupione towary i usługi. Jeśli znajdziesz na giełdzie NIEZAPLACONE.INFO swojego dostawcę, wobec którego posiadasz nieuregulowane zobowiązania, możesz kupić jego  długi za część ich wartości, a następnie dokonać potrącenia nabytej wierzytelności  ze swoim zobowiązaniem. W ten sposób uwolnisz się od spłaty, a jednocześnie zyskasz na tzw. dyskoncie, czyli różnicy pomiędzy wartością nominalną wierzytelności, a ceną transakcyjną, którą faktycznie zapłaciłeś. Pamiętaj, aby powiadomić drugą stronę o dokonanym potrąceniu. W określonych przez prawo sytuacjach możesz też dokonywać potrącenia wierzytelności przedawnionych!

 

 

Zakup wierzytelności w celu ich dochodzenia na własny rachunek (windykacja)

Jesteś zawodowym windykatorem i dysponujesz odpowiednimi środkami? Kupuj tanio długi, inwestuj w ich odzyskanie, zarabiaj na długach. 

 

 

Zakup wierzytelności w celu jej dalszego odsprzedania z zyskiem

Rynek wtórnego obrotu wierzytelnościami rośnie z roku na rok. Rośnie też ilość podmiotów specjalizujących się wyłącznie w obrocie wierzytelnościami. Praktycznie każdy dług, nawet stracony i przedawniony ma niezerową wartość. Jeśli potrafisz znaleźć okazje, właściwie oszacować ryzyka,  wycenić wierzytelności, uporządkować je, podzielić na portfele,  możesz na nich nieźle zarobić. Nabywcami tzw. pakietów wierzytelności mogą być firmy windykacyjne, fundusze inwestycyjne. Pojedyncze wierzytelności także znajdują wtórnych nabywców wśród firm posiadających bieżące zobowiązania względem dłużników opublikowanych na giełdzie.

 

 

Weryfikację kontrahentów pod kątem zdarzeń negatywnych

Zanim podpiszesz umowę, czy wystawisz fakturę sprawdź z kim robisz interesy. Publikacja zadłużenia  Twojego kontrahenta na NIEZAPLACONE.INFO powinna uruchomić w Tobie sygnały ostrzegawcze i zmobilizować Cię do ostrożności. „Nie wiedzieć gorsze, niż wiedzieć najgorsze”.

 

 

Upublicznienie wierzytelności w celu zmotywowania dłużnika do spłaty zadłużenia

Przy okazji wystawienia długu na sprzedaż zostaje on upubliczniony w Internecie. Dbamy o to, aby propozycje sprzedaży długu były właściwie indeksowane i wysoko pozycjonowane w wynikach wyszukiwarek internetowych. Giełda współpracuje ze specjalistami od tzw. SEO (search engine optimalization). Ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności wyświetlają się często w wynikach wyszukiwania wyżej, niż serwis internetowy dłużnika.
Giełda NIEZAPLACONE.INFO jest monitorowana przez wywiadownie gospodarcze i instytucje finansowe, w celu pozyskiwania tzw. informacji negatywnych o podmiotach.
Fakt opublikowania zadłużenia z pewnością zmotywuje Twojego dłużnika do zapłaty.
A jeśli nie? Pomyśl o skutecznej windykacji.